Pedagogisk leder: Ingerid Finsveen
Ingerid har utdanning sånn og slik, erfaring dette osv.
jobbet på skolen siden…
Trinnleder barnetrinnet: Arne Brekke
Arne har utdanning sånn og slik, erfaring dette osv.
jobbet på skolen siden…
Trinnleder ungdomstrinn: Vegard Talleraas
Vegard har utdanning sånn og slik, erfaring dette osv.
jobbet på skolen siden…

Pedagogisk leder for barneskole.
Pedagogisk leder for ungdomsskole.
2. Forvaltningen er et rådgivende organ for daglig leder i skolens drift og bistår daglig leder i
blant annet følgende saker:
 Anskaffelser og økonomiske disposisjoner innenfor rammen av budsjett.
 Ansettelser innenfor rammen av budsjett.
 Timeplan og timefordeling.
 Permisjoner og fordeling av kursmidler.
 Forberede og innstille skolens budsjett i samarbeid med økonomiansvarlig.
3. Daglig leder innkaller og setter dagsorden. Referat føres og refereres på kollegiemøte.

PEDAGOGISK LEDER FOR BARNE-OG UNGDOMSSKOLEN.
1. Medlem av forvaltningen.
1. Hovedarbeidsoppgaven for pedagogisk ledere er å sørge for at skolen har et
pedagogisk og faglig nivå som følger Steinerskolens læreplan-Idè og praksis, og
gjeldene lover og skal gjennom organisering av samarbeid mellom lærere og
gjennom veiledning bidra til å sikre at undervisningen organiseres og gjennomføres
etter nevnte lover og læreplaner.
2. Sørge for at klasselæreransvaret blir ivaretatt ved fravær av klasselærer.
2. Har ansvar for psykososiale forhold for elevgruppen og enkeltelever i samarbeid med
klasselærer og sosiallærer.
3. Planlegge torsdagsmøtene og trinnmøtene, lage saksliste og lede møtene, i
samarbeid med daglig leder.
4. Styre det pedagogiske utviklingsarbeidet som er relevant på barne- og
ungdomsskolen.
5. På begynnelsen av skoleåret gjennomgå årsplaner, rutiner for foreldremøter,
ordensregler, og annen relevant informasjon, samt ha en gjennomgang av elever
med spesielle behov- i samarbeid med PPT koordinator.
3. Planlegge fester og arrangementer på trinnet, i samarbeid med festkomite.
4. Redaktører for Torsdagsposten.