Stiftelsen Lillehammer Steinerskole er en frittstående institusjon uten tilknytning til noe politisk parti eller noe trossamfunn.
Stiftelsens formål er å drive skole etter Rudolf Steiners pedagogiske idéer.
Stiftelsen er organisert etter lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59 og privatskoleloven av 4. juli 2003 nr. 84.

Styret og daglig leder

Stiftelsen ledes av styret. Styret representerer stiftelsen utad og har det overordnede administrative og økonomiske ansvaret for forvaltningen av stiftelsen. Stiftelsens styre er også skolens styre etter privatskoleloven.

Styret tilsetter daglig leder ved skolen. Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelse ved skolen etter bestemmelsene i privatskoleloven og i henhold til instruks fastsatt av styret. Daglig leder har møteplikt, samt tale- og forslagsrett i styremøtene. Ellers deltar daglig leder i forbindelse med forberedelse og oppfølging av styremøtene.

Forvaltningen

Forvaltningen består av daglig leder, pedagogiskleder/kollegieleder og trinnledere, økonomi-ansvarlig og representanter for de ansatte ved skolen. Forvaltningen forbereder saker for styret og lærerkollegiet, og iverksetter vedtak fattet av styret og lærerkollegiet. Forvaltningen fatter også beslutninger i henhold til instruks fra styret, deriblant ansettelser og oppsigelser.

Elevråd

Skolen har et elevråd for klassetrinnene 5 til 10 med en representant fra hver klasse i samsvar med privatskoleloven.

Foreldreråd

Skolen har et foreldreråd, der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet oppnevner selv sine organer og velger selv sine representanter.

Lærerkollegiet

Lærerkollegiet består av alle hel- og deltidsansatte ved skolen. Kollegiet forvalter den steinerpedagogiske idé og har fått delegert ansvar og beslutningsmyndighet i pedagogiske spørsmål fra styret.
Kollegiet skal konstituere seg selv før sommerferien hvert skoleår. Det må blant medlemmene velges en leder med minst to års funksjonstid.