Det første skoleåret

I steinerskolens førsteklasse deler vi ikke dagen inn i fag. Derimot forsøker vi å lage en helhetlig tilnærming til dagen og til de ulike områdene som dagen inneholder. Gjennom lek, egen utforskning og felles aktivitet øves ulike fagområder. Elevene får et solid grunnlag for videre læring og møter med fagene fra den praktiske og sansenære siden.
 
Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Den frie leken og barnas egen utforskertrang står sentralt. Barnet kommer til skolen med iver og lærelyst, full av tillit og fylt med forventninger. Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære. Vårt mål for dette første skoleåret er å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen, trygg på seg selv og ivrig til å prøve. Skole handler om å ta sats, å prøve seg, både i det lille og det store. Steinerskolen tilrettelegger for læring på barnets premisser for å skape det beste grunnlaget for utvikling, vekst og trivsel. Trygge, glade barn trives og lærer!
 
Steinerskolens unike førsteklassetilbud er en svært viktig del av pedagogikken og steinerskolens egenart. 
 

Å utvikle basiskompetanse

Barnets første syv år er fylt med læring. Mennesket lærer aldri mer enn i denne livsfasen. Men alt et barn tilegner seg av erfaringer, skjer på en måte uten at det vet det selv. Bekjentskap med mennesker og dyr, smaker, lyder, synsinntrykk, sammenstøt, motorisk mestring og selvforglemmende lek, inngår i et hele som bare en voksen begrepsdannelse kan dele inn i områder. For steinerskolens pedagogikk står 6-åringens liv i 1. klasse i forberedelsens tegn.
 
Det skal legges en grunn for den videre skolelæring, en læring som først i neste fase blir klart preget av barnets egen bevissthet om seg selv som lærende. I førskoletiden vil det bety at barnet møter et bredt spekter av livsområder som alle grenser inn til og overlapper hverandre, men som utgjør en sammenhengende helhet for barnet, fremfor å dele skoledagen inn i separate skoletimer. Man kan passende dele barnets læring i førskolealder inn i syv kompetanseområder. Her benytter vi betegnelsen basiskompetanse for dette:
  • Språkkompetanse
  • Kropps- og bevegelseskompetanse
  • Fantasi og kreativitetskompetanse
  • Etisk og moralsk kompetanse
  • Sosial kompetanse
  • Sanse- og iaktattagelseskompetanse
  • Motivasjon og konsentrasjonskompetanse

Lekser og karakter

Vi har ikke lekser i 1. og 2. klasse. Det betyr ikke at elever som har forventninger og ønsker om hjemmearbeid ikke kan få det. Dette styrer læreren, men klassene som sådan har ikke ukentlige lekser. De øver masse på skolen!
 
Ellers er Lillehammer Steinerskole en karakter- og eksamensfri skole. Elevenes arbeider blir vurdert muntlig og skriftlig, for å bevisstgjøre hvor eleven står, og for å oppmuntre til videre innsats. Fra og med 5.klasse er det egne skjemaer for tilbakemelding etter avsluttet hovedfagsperiode og håndverksperioder. Tilbakemelding på skolearbeidet skal underskrives av foresatte og returneres skolen.
Elevene på ungdomstrinnet får dessuten en halvårsvurdering i slutten av januar. Elevene i 9. og 10. klasses blir invitert til en konferansetime med alle klassens lærere i forbindelse med denne halvårsvurderingen.

Skolefritidsordning (SFO)

SFO på Lillehammer Steinerskole er mye mer enn bare frilek, det er et tilbud i tråd med skolens pedagogikk.Tilbudet gjelder for alle elever til og med 4. klasse, og det er mulig med både hele plasser, eller bare 1, 2, 3 eller 4 dager per uka. 

SFO holder til i lokalene på skoleområdet, og bruker skolens utearealer. 

SFO følger skoleårsplanen, og har i tillegg åpent i høst- og vinterferiee og på plandager gjennom året (ikke før skolestart og i januar). Disse dagene er inkludert i prisen.

Les mer om skolefritidsordningen på informasjonssiden om SFO.

Transport

Elever i 1. klasse som bor mer enn 2 km fra skolen, og elever i 2. – 10. klasse som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til skyss. Elever uten skyssrett kan reise med bussen som ordinære passasjerer. Se www.opplandstrafikk.no for mer informasjon.
Lillehammer Steinerskole har egen bussvakt på stasjonen for de yngste elevene om morgenen.
 

La barn være barn.

Les mer om skolestart på Steinerskolen i denne brosjyren. Last ned her.

Besøksdager for kommende 1. klasse

Det organiseres besøksdager. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.